Opravy, rekonstrukce a vložkování komínů

 

Komín je mimořádně namáhaná stavební konstrukce, takže není divu, že v mnoha starších domech není v dobrém stavu a časté jsou i vysloveně havárijní situace. Hlavně při výměně kamen či kotle se často ukáže, že původní komín již není ve stavu, kdy umožní bezpečný provoz nového spotřebiče. Ideální by bylo starý komín zdemolovat a postavit zcela nový. Bohužel ale bývá komín velmi často natolik neoddělitelnou součástí nosných konstrukcí domu, že rozsah stavebních prací by byl zcela neúnosný. Pak nezbývá, než přikročit buď k opravě, nebo rovnou k rekonstrukci stávajícího komína. Součástí těchto prací je většinou i vyvložkování stávajícího komína.

 

Je nutné ale říci dvě důležité věci.  Jen málokdy je možné i důkladnou rekonstrukcí komína docílit stejných parametrů, jaké by měla nová komínová konstrukce - většinou bude mít rekonstruovaný komín horší především tepelně-izolační parametry. Může se proto stát, že především pro některé moderní kotle ústředního topení, které mají mimořádně nízkou výstupní teplotu spalin, by i po provedené rekonstrukci byl starý komín nevhodný. A že  cena důkladné rekonstrukce komína rozhodně není nižší, než stavba komína nového, ale spíše vyšší, někdy i o hodně vyšší. Je to dané vysokou pracností důkladné rekonstrukce. Dobře a zodpovědně navržená a provedená rekonstrukce ale dokáže prodloužit životnost komína na další desítky let - jinak by ostatně neměla smysl.

Před zahájením opravy či rekonstrukce starého komína je nutná podrobná prohlídka a vyhodnocení stávajícího stavu. Je nutné i mít přesnou představu, jaký tepelný spotřebič bude na rekonstruovaný komín následně připojen. A bohužel máme zkušenost, že často se až po zahájení rekonstrukce ukáže, že stav komína je horší, někdy i výrazně, než bylo původně uvažováno, takže je nutné přehodnotit požadovaný rozsah prací i jejich finanční náročnost. S tím je nutné počítat. Některé poruchy komínové konstrukce je totiž možné objevit až po zahájení bouracích prací. Staré komíny totiž byly často už několikrát během svého používání různě, často i provizorně, opravovány, byly do nich různě připojovány kamna či kotle na několika místech atd. Stav komínového zdiva, pevnost zdící malty i cihel, různé praskliny a vypadané či narušené cihly, jak ve zdivu komína, tak i v napojení na sousedící konstrukce, je proto možné plně vyhodnotit až po zahájení prací, které umožní přímý přístup a kontrolu. Tedy po odstranění omítky, odbourání části podlahy na půdě, vybourání přístupových otvorů do komína a kontrole stavu nadstřešní části komína, případně jejího částečného ubourání až na úroveň neporušeného zdiva. Z tohoto důvodu je velmi ošidné předpokládat, že postačí nějaká menší oprava. Polovičatě provedená pouhá oprava většinou bývá jen vyhozením finančních prostředků a odložením problému jen o velmi krátkou dobu. To je důvod, proč většinou odmítáme přijmout zakázku na pouhou opravu komína - pokud vyhodnotíme, že by neměla smysl. A někdy musíme konstatovat, že komín už zachránit nelze ani důkladnou rekonstrukcí a je nutné najít jiné řešení.

Nedílnou součástí rekonstrukce komína bývá prakticky vždy jeho  vyvložkování. Do stávajícího komínového průduchu se spustí nerezová komínová vložka, která zabrání dalšímu působení spalin na komínové zdivo a zajistí potřebnou těsnost spalinové cesty. Většinou používáme pevné nerezové roury o síle stěny 0,8 nebo 1,0 mm. Pokud to jen trochu jde, tak se snažíme vyhnout instalaci flexibilních nerezových vložek, které mají menší životnost a celkově horší parametry než vložky pevné - a to i když by byla jejich instalace pro nás často daleko snažší. Pokud je to možné, snažíme se i zajistit tepelné zaizolování vložky. Ideální situace je u tzv. průlezných komínů, což jsou komíny o velkém průřezu průduchu o hraně větší než 30 cm. Tyto komíny před rekonstrukcí mají velmi špatný tah a problematickou funkčnost, ovšem umožňují instalaci třísložkového nerezového systému. Takže po rekonstrukci mají parametry nové komínové konstrukce.

V případě malého komínového průduchu, který neumožňuje instalaci komínové vložky potřebného průměru, je někdy možné provést tzv.  frézování komína, tedy zvětšení jeho průměru. Je však třeba počítat s tím, že aby bylo možné frézování provést, musí mít komínové zdivo dostatečnou pevnost. Komín s příliš narušeným zdivem není možné frézovat, nebot by došlo k jeho celkové destrukci!

Součástí rekonstrukce komína bývá i posouzení bezpečného odstupu konstrukcí z hořlavých materiálů od komínu. Jedná se především o stropní trámy a konstrukci krovu. V žádném případě nesmí tyto konstrukce zasahovat do komínového zdiva! V případě nedostatečného odstupu je nutné provést tesařské výměny a konstrukce od komínového zdiva přesunout do potřebné vzdálenosti. Je třeba říci, že nedostatečný odstup trámů, či přímo trámy zazděné v komíně je velmi častý problém. Ano, "dřív se to tak neřešilo". Dnes to vyřešit musíme, jinak je komín nezpůsobilý provozu!

Dalším bodem rekonstrukce komína je oprava nadstřešní části komína, oprava či výměna komínového oplechování, zajištění přístupu ke komínu osazením střešního výlezu a osazení na zakázku vyrobené krycí betonové desky, tzv. komínové hlavy. V případě přijatelného stavu zdiva v nadstřešní části postačí jeho přespárování, případně nové omítnutí. V opačném případě je nutná jeho demolice až na úroveň, kde je zdivo dostatečně stabilní a opětovné vyzdění. Osazená krycí komínová deska je vždy opatřena přesahem přes komínové zdivo s okapničkou na spodní straně. Komín je tak chráněn před působením srážkové vody a je výrazně prodloužena jeho další životnost. Vysoká váha betonové krycí desky navíc vhodně stabilizuje nadstřešní část - nevýhodou ale je, že často je nutné pro její instalaci použít jeřáb.

Jak jsme uvedli - rozsah prací prováděných při kompletní rekonstrukci komína, která zahrnuje i jeho vyvložkování, je skutečně velký. Tomu odpovídá i finanční náročnost, která je několik desítek tisíc korun. Částečná a provizorní oprava za pár korun odloží problém s komínem jen o několik málo let. Částečná oprava bývá často i nedostatečná na to, aby komín prošel revizí a mohl být dál používán. Při rekonstrukci komína je potřebné počítat s někdy i velkým rozsahem bouracích prací, se vznikem nepořádku a stavebního odpadu, s výrazným narušením komfortu, pokud je objekt během rekonstrukce obýván. Jedná se tedy o poměrně zásadní stavební zásah.

Ke každé rekonstrukci komína přistupujeme zodpovědně a posuzujeme, zda má vůbec smysl, nebo je lepší zvolit jiné řešení. V případě, že je požadovaný rozsah prací jen takový, že nezaručí bezpečný provoz komína, tak zakázku nepřijmeme. Proto se snažíme s investorem jednat maximálně otevřeně a sdělit mu všechny možnosti, omezení a rizika případné rekonstrukce. Není smyslem naší práce získat zakázku, ale odevzdat funkční a bezpečné dílo. Takže pokud rekonstrukci Vašeho komína provedeme, můžete si být jisti, že bude bezpečně a bezproblémově sloužit další desítky let. Proto každá naše rekonstrukce končí zajištěním Revizní zprávy spalinové cesty, která deklaruje funkčnost a bezpečnost rekonstruovaného komínu.