Kouřovody a redukce kouřovodů - zapojení

 

Zapojíme odvod spalin do komína z každého tepelného spotřebiče, tedy z kamen, krbové vložky, kotle na tuhá paliva nebo plynového kotle, vhodným kouřovodem. V případě potřeby zajistíme i dodávku nebo výrobu potřebné přechodky či redukce pro úpravu průměru kouřovodu buď na kouřovém hrdle spotřebiče, nebo na komínovém sopouchu.

 

Kouřovod - to jsou, lidově řečeno - roury od kamen. Mohou být buď  z ocelového plechu, opatřeného vhodnou povrchovou úpravou, nebo  z nerezového žáruvzdorného plechu, který bývá většinou bez povrchové úpravy. Pro odvod spalin od plynového kotle se často používá i potrubí plastové nebo z hliníku. Kouřovod, tedy způsob jeho provedení i použitý materiál musí odpovídat příslušným technickým normám, především ČSN 73 4201. Kouřovod je nedílná součást spalinové cesty a proto se na něj vztahuje povinnost revize před uvedením do provozu.

 Nejdůležitější zásady při provádění kouřovodů: Kouřovod musí být co nejkratší, těsný, stabilní a kontrolovatelný. Kouřovod v žádném úseku nesmí ve směru toku spalin klesat. Kouřovod musí být čistitelný a to tak, že buď musí být rozebíratelný, nebo lépe - musí být v místě každé změny směru opatřený čistícím otvorem. Musí být zajištěný potřebný odstup kouřovodu od hořlavých materiálů, který je daný teplotní třídou kouřovodu, která zohledňuje možnou teplotu spalin. Někdy je potřeba provést tepelné odstínění kouřovodu od hořlavých materiálů, nebo tepelné zaizolování kouřovodu. U kouřovodů na tuhá paliva je nutné pamatovat, že jeho spojení musí být dostatečně pevné, aby při případné explozi spalin nedošlo k jeho rozpojení. Je proto vhodné jej na potřebných místech zajistit např. nýty. Průměr kouřovodu nesmí být větší, než je průměr komínového průduchu, na který je zapojen. Kouřovod, v němž dochází ke kondenzaci spalin, nebo do nějž mohou vniknout srážky, se zapojuje vždy tzv. "po vodě", ostatní kouřovody mohou být zapojeny i tzv. "po kouři".

 Kouřovody ke krbovým či jiným kamnům, instalované v obytném interiéru, jsou většinou z ocelového plechu potřebné tloušťky, opatřené povrchovou úpravou, většinou žáruvzdornou barvou. Kouřovod zde plní nejen funkci technickou, ale i estetickou.  Kouřovod v krbové obestavbě nebo pro připojení kotle je pak lépe provést z nerezového žáruvzdorného materiálu, který má lepší technické parametry a delší životnost. Kouřovod se skládá z rovných rour různé délky a z kolen, které mění jeho směr. Kolena mohou být buď v pevném provedení, nebo stavitelná. Součástí kouřovodu moho být i speciální díly, tedy klapky, revizní a čistící otvory, tepelné výměníky a díly, které umožňují jeho montáž, tedy vsuvky a přesuvky, nebo přechodky či redukce.

 Přechodka či redukce kouřovodu umožňuje jeho připojení buď na kouřové hrdlo spotřebiče, nebo do sopouchu komína. Většinou je totiž potřebné provést menší či větší změnu průměru tohoto připojení, případně spojenou s korekcí směru. Je to dáno buď nutností vyrovnat drobné rozdíly skutečných rozměrů u různých materiálů či výrobců v rámci jedné dimenze. To například znamená, že skutečný průměr kouřového hrdla krbových kamen deklarovaný jako hrdlo DN 150 mm může být i o několik milimetrů jiný, než skutečný průměr kouřovodu DN 150 mm. Kouřovod pak buď na hrdlo nejde nasadit, nebo je propojení netěsné, proto je nutné použít potřebnou přechodku. Nebo je potřeba změnit dimenzi (normový průměr DN) pomocí redukce. Redukce osazená na kouřovém hrdle spotřebiče může průměr dimenze (DN) zvětšovat i zmenšovat, redukce osazená do sopouchu komína může průměr dimenze pouze zvětšovat. Redukce kouřovodu může být součástí dodávaného sortimentu výrobce kouřovodů. Často ale zajišťujeme zcela individuální výrobu potřebné redukce, případně provádíme i její výrobu nebo úpravu přímo na stavbě. Redukce kouřovodu může být i součástí průchodky kouřovodu.

Provedeme návrh, dodávku materiálu i montáž kouřovodu z vhodného materiálu, včetně případných přechodek, redukcí či průchodek. Montáž provedeme v souladu s předpisy a technickými normami a zároveň esteticky. Na celou spalinovou cestu, včetně kouřovodu, zajistíme Revizní zprávu.